spc

Annwyl bawb / Dear all,
Newydd Cylchlythyr Ysgol y Llys 06.09.2018
Calendr Digwyddiadau Ysgol y Llys 2018-2019
(PDF)

Croeso nol i bawb i’r ysgol wedi’r gwyliau haf. Llongyfarchiadau mawr i’r cyn-ddisgyblion hynny brofodd llwyddiant mewn arholiadau.

Staffio- Croeso mawr i Miss Hawys Parry sydd yn cychwyn fel athrawes newydd dosbarth Clwyd (Uned dan 12 oed). Croeso hefyd i Miss Ffion Hughes fydd yn gweithio fel cymhorthydd yn yr Uned dan 9.

Gwaith Dros yr Haf- Buodd crin dipyn o waith ar safle’r ysgol dros yr haf. Buodd gwelliannau i doiledau’r Uned dan 5 a chawsom drysau tan newydd yn yr hen adeilad. Hefyd, fel y gwelwch, mae ffens a giat newydd ger neuadd yr ysgol. Pwrpas hyn yw diogelwch disgyblion.

Gwisg Ysgol- Pwysig! Cofiwch labelu pob eitem o ddillad. Mae dillad yn gallu mynd ar goll felly mae cael enwau ar ddillad yn help er mwyn ei dychwelyd. Cofiwch- mae ‘Bagiau Llyfrau’ Ysgol y Llys ar werth o’r dderbynfa am £3.50 yr un. Gallwch hefyd brynu bathodynnau smwddio gyda logo Ysgol y Llys o’r dderbynfa am £1:00 yr un.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

Newydd Ysgol y Llys School Newsletter 06.09.2018
Ysgol y Llys Calendar of Events 2018-2019
(PDF)

A warm welcome back to all after the summer holidays. Our congratulations go to all ex-pupils who gained success in various examinations in secondary school- well done!

Speaking Welsh- Remember! We are a Welsh medium school and as such we do expect ALL pupils to engage and participate fully in speaking Welsh at school- including classroom, corridors, dining room and playground. Next week, we welcome the new Nursery intake into Ysgol y Llys (54 new pupils!). It is important that all pupils act as role models to the younger children.

Staffing- A warm welcome to Miss Hawys Parry who has started this term as the new Clwyd Class teacher (Under 12 Unit). We also welcome Miss Ffion Hughes (Teaching Assistant) who will be working in the Under 9 Unit.

Works over the summer holidays- We have had a programme of works on site during the summer holidays. We have had replacement fire doors in many areas and have had an upgrade to the nursery toilet block. We have had painting work in the lower corridor and you will have noticed a new gate and fence installed outside the school hall. This is to further improve school security and pupil safety.

School Uniform- A reminder! Please label items of clothes. Even at this early stage we have found new clothes which are unlabelled and are therefore difficult to be returned to their owners! Thank you. Remember, school book bags may be purchased from the school reception- £3.50 each. School iron on logos may also be purchased from school reception at £1.00 each.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

School Gallery
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

Announcing our Christmas card fundraiser with ‘My Art Project’
MyARTProject
Before you buy your Christmas cards and gifts please read on .....
We are running an art project this term where each pupil will be creating a special piece of Christmas art. The resulting artwork will then be available for parents to purchase as quality personalised greetings cards, mugs, thankyou postcards, gift tags, stickers and wrap, posters, canvases etc.

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

05.09.18 Dydd Mercher- Ysgol yn agor i bawb
Wednesday- School Re-opens for all
12.09.18 Gweithdy/Sioe PANDEMONIUM ‘Tales of Wales 3’
PANDEMONIUM drama workshop ‘Tales of Wales 3’
14.09.18 Dathliadau Dydd Owain Glyndwr. Caiff plant ddod i’r ysgol mewn gwisg Owain Glyndwr neu fel un o arwyr Cymru.
Owain Glyndwr Day Celebrations- Pupils may come to school dressed as Owain Glyndwr or any other Welsh hero.
19.09.18 Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol- 6.00yh
Full Governing Body Meeting- AGM (6.00pm)
20.09.18 TEMPEST tynnu lluniau
(8.30yb ymlaen).
TEMPEST Photos
(8.30am onwards)
21.09.18 Taith Gerdded Noddedig Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase Sponsored Walk
24.09.18 Gwyl Gerddoriaeth Rhyngwladol Llanelwy (bore)- Uned dan 12
St.Asaph International Music Festival (am)- Under 12 Unit
25.09.18 Cyfarfod Blynyddol Pwyllgor GRhA- 5.30pm
PTA AGM Committee Meeting 5.30pm
26.09.18 Noson Agored i Rieni- Uned dan 9- 5.30yh / Uned dan 12- 6.00yh
Parents Open Evening- Under 9 Unit 5.30pm / Under 12 Unit 12- 6.00pm
   

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr