spc

Newydd Restr gynhwysfawr o ddyddiadau allweddol 2017/2018
Comprehensive list of key school dates for

2017/2018 (PDF)

Annwyl bawb / Dear all,

Croeso yn l i bawb ar l gwyliau’r hanner tymor. Dyma ychydig o wybodaeth am weithgareddau’r hanner tymor.

Christmas FayreDiwrnod Plant Mewn Angen- Ar ddydd Gwener, Tachwedd 17eg byddwn yn cefnogi elusen ‘Plant mewn Angen’ gyda’u hymgyrch ‘smotiog’ eleni. Ar gyfer yr achlysur, estynnir gwahoddiad i blant ddod i’r ysgol mewn dillad smotiog. Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniadau tuag at yr achos.

Gwyl Goed Nadolig- Bydd yr Uned dan 12 yn gyfrifol eleni am goeden Nadolig yr ysgol bydd yn cael ei gyflwyno i gystadleuaeth ‘Gwyl Goed Nadolig Eglwys y Plwyf, Prestatyn. Caiff ei gynnal yn yr eglwys yn ystod wythnos Tachwedd 27-Rhagfyr 1af. Cofiwch fynd yno i weld yr holl goed a chofiwch bleidleisio dros goeden Ysgol y Llys!

Gwasanaeth Nadolig Tref Prestatyn- Eleni, caiff y gwasanaeth ei gynnal yn Eglwys y Plwyf, Prestatyn am 3.00yp ar ddydd Sul, Rhagfyr 17eg, 2017. Criw o blant yr Uned dan 7 fydd yn cynrychioli’r ysgol wrth ganu ychydig o garolau Nadolig. (Mwy o wybodaeth i ddilyn).

Cinio Nadolig- Bydd cinio Nadolig yr ysgol i blant eleni ar ddydd Iau, 14eg, o Ragfyr 2017. Pris: £2.10 y plentyn.

Diwedd tymor- Bydd yr ysgol yn cau ar gyfer diwedd tymor ar ddydd Gwener, 22ain o Ragfyr ac yn ail agor i bawb ar ddydd Llun, 8fed o Ionawr, 2018. (Nid oes HMS i staff ar y diwrnod yma. Bydd yr HMS nesaf i staff ar ddydd Gwener, Chwefror 9fed, 2018, felly dim ysgol i blant ar 09/02.18).

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

A warm welcome back to everyone following the half term holiday. Here is some information regarding school activities at Ysgol y Llys this half term.

Christmas FayreChildren in Need Day- On Friday, November 17th, 2017 we will be holding a non-uniform day to raise funds for the Children in Need Appeal. Pupils are invited to come to dress in ‘spotty clothes’ as part of this year’s ‘Spotacular Appeal’. All donations will be great fully accepted.

Prestatyn Parish Church ‘Festival of Trees’ – During November 27-December 1st, 2017, the Parish Church in Prestatyn will hold its annual Festival of Trees. This year, the Under 12 Unit are responsible for the Ysgol y Llys effort. Please support the school through visiting the Festival and casting a vote for the Ysgol y Llys Christmas tree should you wish. The winning tree will be the tree receiving the most votes by the public by the end of the week.

Prestatyn Town Council Christmas Service- the Christmas service will be held as usual at the Parish Church on Sunday, December 16th, 2017. (3.00pm).This year, the Under 7 Unit will be representing the school in the service through singing two Christmas Carols. (Details regarding the service to follow).

Ysgol y Llys Christmas Lunch- the Ysgol y Llys Christmas Lunch will be held on Thursday, 14th December. Price: £2.10 per pupil.

End of term- The school will close for the end of term on Friday, December 22nd, 2017. We will re- open for all following the Christmas Holidays on Monday, January 8th, 2018. (Please note- there is NO staff training day on Monday, January 8th for the Glan Clwyd Cluster Schools. Our next staff training day is on Friday, February 9th, 2017, therefore no school for pupils on this date).

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

Staffing: A warm welcome to Miss Alaw Pugh-Jones who has started this term as the new Clwyd Class teacher (Under 12 Unit). Croeso i Ysgol y Llys!

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2017

New Gallery 2016
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

Cynhelir Ffair Nadolig y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yma yn Ysgol y Llys ar nos Wener, Rhagfyr 1af am 6.00yh. Bydd diwrnod di-wisg ysgol i blant ar y diwrnod a buasem yn ddiolchgar am eitemau i’w gwerthu ar gyfer y ffair.
Christmas Fayre
PTA Christmas Fayre will be held this year at Ysgol y Llys on Friday, December 1st, 2017. (6.00pm onwards). There will be a non-uniform day at school on the day and pupils are invited to bring donations to the fayre. Again, many thanks for your anticipated co-operation.

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

14-16.11.17 Nosweithiau Agored i rieni (Targedau disgyblion)
Parents Open Evenings (Pupil Targets)
14.11.17 Gala Nofio’r Urdd
Urdd Swimming Gala
15.11.17 Gweithdy TGCH gyda Arwel Williams (Uned dan 9) dydd
ICT Workshop with Mr Arwel Williams (Under 9 Unit)
16.11.17 Gweithdy TGCH gyda Arwel Williams (Uned dan 9) dydd.
Gweithdy NSPCC i blant Bl.5/6- ’Net Aware’
ICT Workshop with Mr Arwel Williams (Under 9 Unit).
Year 5 and 6 NSPCC Workshop- ‘Net Aware’
17.11.17 Diwrnod Plant mewn Angen- Diwrnod di-wisg ysgol. Thema: Dillad Sbotiog. Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniadau tuag at yr elusen.
Dyddiad olaf i ddychwelyd bocsys ‘Shoe Box Appeal’.
Children in Need Day- Non uniform day Theme: ‘Spotaclular’ All proceeds will go towards the Children in Need Appeal.
Last date to return T4U Shoe Box Appeal.
21.11.17 Cyfarfod Pwyllgor ISPY (Gwrth fwlio Prestatyn).
Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol- 6.00pm
Prestatyn ISPY (Anti bullying Committee Meeting)
Full Governing Body Meeting- 6.000pm
24.11.17 Gweithdy TGCH Clwstwr Glan Clwyd (Gyda Mr Arwel Williams)
Glan Clwyd Cluster Schools ICT Digital Learning Workshop (with Mr Arwel Williams)

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr