spc

Newydd Restr gynhwysfawr o ddyddiadau allweddol 2017/2018
Comprehensive list of key school dates for

2017/2018 (PDF)

Annwyl bawb / Dear all,

Bore Coffi MacMillan- Ar ddydd Gwener, Medi 29ain byddwn yn cynnal bore coffi a chacen yn yr ysgol. Bydd holl elw yn mynd tuag at waith ymchwil cancr MacMillan. Gofynnwn yn garedig am gyfraniadau o gacennau/teisennau/bisgedi gan y plant. Gall plant hefyd ddod ag ychydig o arian poced i brynu danteithion yn ystod y dydd. Noder- Caiff rieni ymuno a ni rhwng 9.15yb-10.30yb yn y ffreutur. Diolch o flaen llaw.

Nosweithiau Agored- Cofiwch am nosweithiau agored i rieni wythnos nesaf, Trefn fel y ganlyn:
Nos Fawrth, Medi 26ain-
    Rhieni’r Uned dan 5- 5.30yh
    Rhieni’r Uned dan 7- 6.00yh
Nos Fercher, Medi 27ain-
    Rhieni’r Uned dan 9- 5.30yh
    Rhieni’r Uned dan 12- 6.00yh

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ‚ ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

MacMillan Coffee Morning (29.09.17)- We will have a MacMillan coffee morning at school next Friday, 29th September. We would be grateful for any contributions of cakes/biscuits. The children may bring a small amount of pocket money to buy cakes/biscuits during the morning. We extend a warm welcome to you the parents to join us in the Dinner room between 9:15 and 10:30 a.m. Many thanks to you all for your co-operation.

Open Evenings- Just a reminder about the Parent’s Open Evenings next week as follows:
Tuesday, 26th September –
    Under 5 Unit Parents - 5.30p.m.
    Under 7 Unit Parents - 6.00p.m.
Wednesday, 27th September –
    Under 9 Unit Parents - 5.30 p.m.
    Under 12 Unit Parents - 6.00p.m.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

Staffing: A warm welcome to Miss Alaw Pugh-Jones who has started this term as the new Clwyd Class teacher (Under 12 Unit). Croeso i Ysgol y Llys!

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2017

New Gallery 2016
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

20.09.17- AGM Llywodraethwyr- 6.00yh
20.09.17- Governors AGM 6.00pm

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

25.09.17 Gwyl Gerdd Llanelwy- Prosiect ‘Mimosa’ (Blwyddyn 5 a 6)
St. Asaph Music Festival ‘Mimosa’ (Years 5 and 6)
26.09.17 Noson Agored i Rieni-
5.30yh (Uned dan 5)
6.00yh (Uned dan 7)
Parents Open Evening-
5.30pm (Under 5 Unit)
6.00pm (Under 7 Unit)
27.09.17 Noson Agored i Rieni-
5.30yh (Uned dan 9)
6.00yh (Uned dan 12)
Parents Open Evening-
5.30pm (Under 9 Unit)
6.00pm (Under 12 Unit)
29.09.17 Bore Coffi MacMillan- Croeso i rieni ymuno (9.00-10.00yb ffreutur ysgol y Llys)
MacMillan Coffee Morning- Parents (9.00-10.00 am Ysgol y Llys dining room)
05.10.17 Cystadleuaeth PÍl droed Merched yr Urdd
Urdd- Girls Football Competition
11.10.17 Jambori’r Urdd- 1.30pm Ysgol Penmorfa (2.00pm)
Year 2- Urdd Jamboree- Ysgol Penmorfa- 1.30pm
19.10.17 Cystadleuaeth PÍl droed yr Urdd (Bechgyn)- Rhuthun
Urdd- Boys Football Competition- Ruthin
24.10.17 Gwasanaeth Diolchgarwch yr Uned dan 7- 2.00yp (Neuadd Ysgol y Llys)- Mae croeso i rieni ymuno)
Under 7 Unit Harvest Thanksgiving Service- 2.00pm (Ysgol y Llys school hall- parents invited to attend)
25.10.17 Gwasanaeth Diolchgarwch yr Uned dan 5- 10:00yb (Neuadd Ysgol y Llys- Mae croeso i rieni ymuno)
Disgo Calan Gaeaf y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon
Under 5 Unit Harvest Thanksgiving Service 10:00am (Ysgol y Llys school hall- Parents Invited to attend)
PTA Halloween School Disco
26.10.17 Nyrs Ysgol- chwistrellydd gwrth ffliw i ddisgyblion Derbyn- Blwyddyn 4)
Cyngor Ysgol yn dosbarthu cynnyrch diolchgarwch ymhlith henoed Prestatyn
School nurse- Anti flu immunisation for Reception- Year 4 age pupils School Council to distribute Harvest Produce among local care homes.
27.10.17 Diwedd yr hanner tymor
End of half term
06.11.17 Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i staff
School re-opens for all
07.11.17 Ysgol yn ail agor i bawb
School re-opens for all

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)


StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr